CAF

הכנס הבינלאומי לסביבת אווירה מבוקרת ולאיוד בסחורות מאוחסנות

ftic logo

המרכז לטכנולוגיות שימור מוצרים לאחר הקציר

מידע כללי על מערכי שימור מזון וטכנולוגיות אחסון ובקרת מזיקים וכולל ספרות מחקרית מהעולם.

הפורום לניקיון אנטמולוגי של המזון

ניתן לעיין בחוברות תקצירים של ההרצאות שניתנו במסגרת כנסים של הפורום

פרסומים של שמחה

פרסומים מדעיים

הזמנה לקרוא על הפרסומים האקדמאים וקטעי מדיה אחרים של ד"ר פינקלמן